Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie mei 2022)

Notariskantoor Eemnes, gevestigd te Eemnes

Definities

Artikel 1

1)  Notaris: mr. D. Smit, notaris te Eemnes dan wel mr. E.H. Schade, notaris te Eemnes, hun waarnemer(s) en hun kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast;

2)  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening;

3)  Opdrachtnemer: de notaris is de enige opdrachtnemer, ook indient het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

4)  Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404  Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid2 Burgerlijk Wetboek aanvaard; De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst, waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van een akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Toepassingsgebied

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die door de notaris ter uitvoering van de opdracht worden verricht.

Tarieven en meerwerk

Artikel 3

1) Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij de notaris gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen;

2) Indien meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het eventuele geldende wettelijke maximumbedrag in rekening te brengen. Dit geldt eveneens indien sprake is van buitengewone complexiteit waardoor aan het maken van een akte meer tijd dan gebruikelijk moet worden besteed.

3) De notaris is bevoegd terzake werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij de notaris gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen;

4) De kosten welke door de notaris worden gemaakt ten gevolgen van de woonplaatskeuze ten kantore van de notaris, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever.

Niet doorgegane akte, uitstel, intrekking opdracht

Artikel 4

1) Werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze werkzaamheden leiden tot een notariële of onderhandse akte, vallen onder de opdracht. Dit geldt ook indien de akte geen doorgang vindt vanwege het in werking treden van een ontbindende voorwaarde buiten de macht en/of schuld van de opdrachtgever. De notaris is bevoegd de ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever kosten in rekening te brengen en/of de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris anders is/wordt overeengekomen.

2) Indien de verleende opdracht -om welke reden dan ook- door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de notaris bevoegd de onder 1. genoemde kosten eveneens in rekening te brengen.

3) Indien de ondertekening van de akte, die het directe gevolg is van de verleende opdracht op de door de opdrachtgever en de notaris overeengekomen dag geen doorgang vindt en wordt verplaatst tot een andere tussen partijen overeen te komen datum, is de notaris bevoegd de kosten van het verplaatsen van de datum aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 5

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon -indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon-, tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Overlijden

Artikel 6

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever van de natuurlijke persoon gaan zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel.

Betaling

Artikel 7

1) Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren;

2)De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment de wettelijke rente over die vordering verschuldigd.

3) De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de kwaliteitsrekening.

4) Uitbetaling van gelden via de kwaliteitsrekening van de notaris kunnen uitsluitend plaatsvinden op grond van de Beleidsregel Beperking Uitbetaling Gelden aan Derden  zoals vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Indien een verzoek tot uitbetaling van een factuur van een derde niet aan deze beleidsregel voldoet worden de gelden uitbetaald aan de partij(en) die als gerechtigde(n) bij de transactie is/zijn betrokken, en zal de notaris de betaling van de factuur niet in depot houden.

Kosten van invordering

Artikel 8

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of  op andere wijze, schriftelijk betaling van (een deel van) het honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Bij de eerste aanmaning wordt de nota verhoogd met € 25,- (exclusief omzetbelasting) aanmaningskosten. Bij de tweede aanmaning wordt de nota verder verhoogd met €75,- (exclusief omzetbelasting) aanmaningskosten. Als de nota na twee aanmaningen niet is voldaan wordt de nota overgedragen aan een incassobureau. De kosten van deze incasso (procedure), benevens alle overige gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Werkzaamheden

Artikel 9

1) De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften;

2) De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties;

3) Verstrekte opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitgevoerd is gegeven geen rechten ontlenen.

WWFT

Artikel 10

Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

1) In verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een cliënten onderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat.

2) Zonder mede weten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Aansprakelijkheid notaris

Artikel 11

1) Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waardoor ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid  van de notaris leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de notaris gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is;

2) Voor zover personen die niet in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten wordt ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan de notaris gegeven opdrachten de bevoegdheid van de notaris in om dergelijk aansprakelijksbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van de notaris voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde personen is uitgesloten;

3) De onder lid 1 van onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien;

4) De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van het onderhavig artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Geschillen met de notaris

Artikel 12

Eventuele geschillen met de notaris, of klachten over zijn optreden,  moeten in eerste instantie bij de notaris schriftelijk worden ingediend en daarop zal door de notaris uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk worden gereageerd.

Indien de schriftelijke reactie van de notaris niet leidt tot tevredenheid van de opdrachtgever,  heeft de opdrachtgever de volgende drie mogelijkheden:

1) het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie voor  het  Notariaat te ’s-Gravenhage;

2) een klacht over de notaris indienen bij de Kamer voor het Notariaat te Arnhem;

3) een gerechtelijke procedure opstarten bij de bevoegde rechtbank.

Rechtskeuze

Artikel 13

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de notaris en een opdrachtgever kennis te nemen.

Privacy Statement

Artikel 14

Notariskantoor Eemnes kent een Privacy-beleid en heeft dit beleid neergelegd in een separate Privacy Statement, welke gepubliceerd is op haar website onder het tabblad "Privacy Statement". Op verzoek kan een exemplaar van deze Privacy Statement worden toegezonden.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag:
09:00 t/m 17:00