Privacy Verklaring

NOTARISKANTOOR EEMNES

(versie mei 2022)

Waarom deze privacyverklaring?
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt geëist, indien gegevens (persoonsgegevens) worden verwerkt hierover informatie wordt verstrekt door de verwerkingsverantwoordelijke ofwel in dit geval door Notariskantoor Eemnes.

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Notariskantoor Eemnes omgaat met persoonsgegevens, die in het kader van de (notariële) werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Uitgangspunten
Notariskantoor Eemnes gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om. Notariskantoor Eemnes respecteert de privacy van betrokkenen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt door Notariskantoor Eemnes in overeenstemming met de eisen, die (onder meer) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Contactgegevens Notariskantoor Eemnes
Naam:             Notariskantoor Eemnes
Adres:             Laarderweg 19
Plaats:            3755 AK Eemnes
E-mail:            info@notariskantooreemnes.nl
Website:          www.notariskantooreemnes.nl

Dienstverlening door Notariskantoor Eemnes
Notariskantoor Eemnes vraagt persoonsgegevens uitsluitend op voor de volgende doeleinden:
- het uitvoeren van opdrachten voor advies op met name notarieel gebied of andere (notariële) diensten; of
- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, zoals het verrichten van werkzaamheden in verband met een notariële akte; of
- voor de doelen waar specifiek toestemming voor is gegeven.

Persoonsgegevens worden niet zonder de benodigde toestemming voor andere doeleinden verwerkt.

Regels in verband met persoonsgegevens bij notariële akten
Indien Notariskantoor Eemnes een notariële akte opmaakt, geldt het volgende:
a.       In een notariële akte dienen een aantal persoonsgegevens verplicht opgenomen te 2 worden. Persoonsgegevens worden dan dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
b.       De originele notariële ondertekende (minuut)akte wordt eeuwigdurend bewaard.
c.       Zodra een notariële akte ook door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Daarna mag er niets meer in die akte veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet een notaris een nieuwe akte maken, waarin de wijziging is opgenomen.
d.      Iedere notaris moet bepaalde persoonsgegevens verplicht controleren in de Basisregistratie Personen (BRP) en/of het Handelsregister en/of het Kadaster.
e.       Iedere notaris moet verplicht de identiteit van partijen controleren. Iedere notaris moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van de betreffende partij opvragen. Iedere notaris is (als één van de weinigen) ook bevoegd dit identiteitsbewijs te kopiëren met alle gegevens die daarop vermeld staan.
f.       Persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot die gegevens.

Regels in verband met persoonsgegevens bij adviezen en overige diensten
Voor de verwerking van persoonsgegevens door Notariskantoor Eemnes voor andere werkzaamheden dan die in verband met een notariële akte geldt dat de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden bij werkzaamheden die noodzakelijk zijn in het kader van de met een cliënt overeengekomen dienstverlening.

Onder die dienstverlening wordt mede begrepen: het verzenden van documenten (waaronder brieven, e-mails, declaraties, nota's van afrekening en dergelijke) aan betrokken derden.

Ten behoeve van deze dienstverlening vraagt Notariskantoor Eemnes met toestemming van de cliënt de benodigde gegevens op. Welke gegevens dit zijn hangt af van de overeengekomen dienstverlening.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

de gegevens omtrent uw naam, adres en woonplaats (de NAW-gegevens), het geslacht, het Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens die op het identiteitsbewijs vermeld staan, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, de persoonsgegevens van gezins- of familieleden.

In het kader van deze dienstverlening bestaat in sommige gevallen ook een wettelijke verplichting om de gegevens te controleren. In het kader van deze dienstverlening is in sommige gevallen ook het waarmerken (legaliseren) van een handtekening voorgeschreven.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Indien Notariskantoor Eemnes persoonsgegevens verwerkt, die Notariskantoor Eemnes niet van een cliënt zelf heeft verkregen, dan gebeurt dat altijd in het kader van de verstrekte opdracht.

De bron van die persoonsgegevens zal dan één van de volgende kunnen zijn:
-        de openbare registers, waaronder het Kadaster, de Kamer van Koophandel en/of de 3 Rechtbank;
-        de betrokken makelaar of andere betrokken adviseur in verband met een (koop)overeenkomst, waarin cliënt één van de partijen is;
-        de betrokken hypotheekadviseur of de betrokken geldverstrekker in verband met een overeenkomst, waarin cliënt één van de partijen is;
-        de betrokken accountant of het betrokken administratiekantoor; - een bank of andere financiële instelling;
-        Basisregistratie Personen (BRP).

Doorgeven van persoonsgegevens
Notariskantoor Eemnes geeft persoonsgegevens uitsluitend aan anderen (derde partijen), indien dat wettelijk verplicht is of indien dat noodzakelijk is om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Met derden, die persoonsgegevens verwerken van een cliënt in opdracht van Notariskantoor Eemnes, sluit Notariskantoor Eemnes een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Notariskantoor Eemnes verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:
-        de Belastingdienst;
-        registerhouders, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de rechtbank;
-        Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB);

-        Centraal Digitaal Repertorium (CDR), Centraal Testamenten Register (CTR) en Centraal Levenstestamenten Register (CLTR).

Slechts na toestemming van de cliënt worden documenten, waarin gegevens van die cliënt staan vermeld, verstrekt aan derden, zoals de door de cliënt ingeschakelde makelaar en/of de door de cliënt ingeschakelde financieel adviseur en/of de door de cliënt ingeschakelde accountant en/of het door de cliënt ingeschakelde administratiekantoor.

Persoonsgegevens worden door Notariskantoor Eemnes niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Notariskantoor Eemnes niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Dit doel betreft het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen en/of het uitvoeren van overeenkomsten, één en ander mede gelet de van toepassing zijnde verjaringstermijnen.

Bewaartermijnen uit wettelijke voorschriften, zoals de Wet op het notarisambt en de Archiefwet, zijn van toepassing.

Rechten van de cliënt ten aanzien van door Notariskantoor Eemnes verwerkte persoonsgegevens
Wanneer persoonsgegevens door Notariskantoor Eemnes worden verwerkt kan een cliënt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de onderstaande 4 rechten gebruik maken.

Dit doet een cliënt middels een schriftelijke en origineel door de cliënt ondertekende aanvraag, welke (indien zulks verlangd wordt geacht door Notariskantoor Eemnes) van een legalisatie is voorzien, via de contactgegevens die eerder in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Dit kan ook gedaan worden aan de hand van een in persoon gedane aanvraag, waarbij voordat Notariskantoor Eemnes die aanvraag inwilligt, Notariskantoor Eemnes zich eerst overtuigd dient te hebben van de identiteit van de aanvrager. Dit laatste gebeurt aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht op inzage van een cliënt/betrokkene
Een cliënt of andere betrokkene kan opvragen, welke persoonsgegevens Notariskantoor Eemnes verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er echter een wettelijke grondslag (zoals het notariële ambtsgeheim) waardoor Notariskantoor Eemnes niet op een verzoek in kan gaan. Notariskantoor Eemnes zal dit beoordelen en hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer een cliënt meent, dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft deze cliënt het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als deze rectificatie betrekking heeft op gegevens in een notariële akte, is een nieuwe akte vereist.

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")
Wanneer een cliënt wil dat persoonsgegevens worden verwijderd, kan cliënt hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan kan en mag een notaris deze gegevens niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer een cliënt de verwerking van persoonsgegevens door Notariskantoor Eemnes wil beperken (bijvoorbeeld in afwachting van een aangevraagde rectificatie van persoonsgegevens of bij een gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat een cliënt juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks mogelijk onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens) kan hiervoor een verzoek worden ingediend. Zie daarvoor onder het kopje "Rechten van de cliënt ten aanzien van door Notariskantoor Eemnes verwerkte persoonsgegevens".

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en een cliënt de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kan een cliënt hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Notariskantoor Eemnes stelt alles in het werk om te voldoen aan de rechten van een cliënt of 5 andere betrokkene op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het kan echter voorkomen, dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen, zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt cliënt/betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Notariskantoor Eemnes Wanneer een cliënt of andere betrokkene klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Notariskantoor Eemnes dan kan deze zich richten tot Notariskantoor Eemnes.

Zie onder het kopje "Contactgegevens Notariskantoor Eemnes".

Notariskantoor Eemnes wijst erop dat een cliënt of andere betrokkene ook het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder. Notariskantoor Eemnes verwijst in dat kader naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Notariskantoor Eemnes behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De privacyverklaring wordt op de website van Notariskantoor Eemnes gepubliceerd.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag:
09:00 t/m 17:00