BV

Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht’, ook wel genoemd de Flexwet, zal het Nederlandse recht inzake besloten vennootschappen (BV’s) ingrijpend doen veranderen. Op 12 juni 2012 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. De wijzigingen gaan in per 2 oktober 2012. Als Notaris geef ik u een (korte) indicatie wat de Flexwet voor u inhoudt als ondernemer.

Waarom de Flex-BV?

De Flexwet maakt de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV’s) eenvoudiger en flexibeler. De BV is hierdoor, volgens de wetgever, meer te onderscheiden van de Naamloze Vennootschap (NV). De bedoeling is dat de Flex-BV meer aansluit bij de wensen die in de praktijk leven.

Ondernemers als u kunnen door middel van de Flex-BV de inrichting van de vennootschap aanpassen aan de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie met de aandeelhouders. Zo krijgt u als ondernemer een ruimere mogelijkheid om in uw statuten af te wijken van de bepalingen in de wet. Onderstaand volgen de belangrijkste wijzigingen van het BV-recht:

Oprichting

Aan de oprichting van een BV worden minder eisen gesteld. Het thans verplichte minimumkapitaal van € 18.000,-, de bankverklaring en de verplichte accountantscontrole bij inbreng in natura worden afgeschaft. Men kan volstaan met een geplaatst kapitaal van 1 eurocent.

Overdracht aandelen en blokkeringsregeling

Onder het huidige recht is het verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen bij verkoop van aandelen van de BV. Dit houdt in dat de aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen, hij deze te koop moet aanbieden aan de andere aandeelhouders of dat hij goedkeuring nodig heeft van de andere aandeelhouders voor de verkoop van zijn aandelen. Het wetsvoorstel luidt dat voortaan geen beperkingen meer gelden bij een aandelenoverdracht. Wel kan, indien gewenst, de aandeelhouder op eigen initiatief een blokkeringsregeling opnemen in de statuten.

Uitkeringen aan aandeelhouders

In het nieuwe wetsvoorstel wordt de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders uitgebreid. Uitkering van dividend aan aandeelhouders mag slechts plaatsvinden, nadat redelijkerwijs duidelijk is dat de BV haar schulden kan blijven voldoen. Wanneer achteraf blijkt dat het bestuur ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan het uitbetalen van dividend waardoor de BV haar schulden niet kan voldoen, kunnen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag van de ontvangen uitkering. Tevens moet de aandeelhouder die de dividenduitkering heeft ontvangen deze terugbetalen, mits de aandeelhouder wist of redelijkerwijs kon voorzien dat de BV na uitkering haar opeisbare schulden niet kon betalen.

Uitgifte aandelen

In de statuten kan worden bepaald dat bepaalde aandelen zijn uitgesloten van winstdeling. De statuten kunnen bepalen dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Ook kunnen bepaalde aandelen van stemrecht worden uitgesloten.

Aanpassing statuten van huidige BV’s?

De Flexwet noodzaakt niet tot aanpassing van statuten van de huidige BV’s en leidt daardoor niet tot verhoging van administratieve lasten. Wel is het zo dat als men van de flexibilisering van het BV-recht gebruik wil maken, een statutenwijziging nodig is. In vrijwel alle statuten van huidige BV’s is namelijk met betrekking tot bepaalde onderwerpen de huidige wettelijke regeling overgenomen, zoals:

  1. de inkoop van aandelen (art. 2:207);
  2. het verbod van financiële steunverlening (art. 2:207c);
  3. het oproepen van de algemene vergaderingen (art. 2:225); en besluitvorming buiten vergadering (art. 2:238).

Als de Flexwet in werking treedt, zal met betrekking tot deze genoemde onderwerpen de wet soepeler zijn of geen regeling meer bevatten.

Indien uw statuten nog de huidige regeling bevatten, zullen voor deze onderwerpen toch de statutaire bepalingen moeten worden gevolgd, die minder soepel zijn dan de nieuwe wetgeving. Wanneer u van deze statutaire klemmen wilt worden bevrijd, dan is het nodig om de statuten aan te passen aan de soepelere nieuwe wetgeving.

Notaris vereist?

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft geopperd om de notariële akte voor de oprichting van een BV met één aandeelhouder af te schaffen (nieuwsbericht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 september 2011, bron: www.rijksoverheid.nl). Dit voorstel maakt echter geen deel uit van bovenstaande wetsvoorstellen en moet nog afzonderlijk worden behandeld in de Tweede Kamer (een wetsvoorstel is nog niet ingediend). Een notariële akte van oprichting blijft dus vereist.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.