Gebruikelijke Werkzaamheden


Uitleg tarieven Notaris

Kopen van huis met hypotheek

Alle gebruikelijke werkzaamheden voor het bespreken, opmaken en passeren van een akte.

Huis kopen met hypotheek

Hypotheek en Levering

 1. Dossier aanmaken
 2. Controle/ naleving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 3. Controle identiteit, nationaliteit en bevoegdheid van cliënten- indentiteitsbewijs- Gemeentelijke Basis Administratie- Verificatie Identificatie Systeem- faillissementsregister- handelsregister
 4. Onderzoek naar de burgerlijke staat zoals huwelijkse staat en geregistreerd partnerschap
 5. Het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van de koopovereenkomst aan cliënten en eventuele makelaar(s)
 6. Desgewenst beoordeling van de koopovereenkomst
 7. Controleren bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de koopovereenkomst. Controle of niet een andere koopovereenkomst reeds is ingeschreven bij het Kadaster. Controle van eventuele aanwezige hypotheken en/of beslagen bij het Kadaster. Onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen
 8. Het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsook het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 9. Het bij de betreffende instanties opvragen van zakelijke lasten en het verrekenen daarvan
 10. Verzoek aan de bank van de verkoper om de aflosnota(s)
 11. Controle tijdige ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie incl. eventueel nabellen wanneer deze niet tijdig ontvangen zijn
 12. Maken van de akte van levering, incl. opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten
 13. Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
 14. Gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker van de koper
 15. Maken van de nota, voor het verkrijgen van een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek
 16. Tijdige toezending van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte
 17. Tijdige toezending van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper, en eventuele makelaars en of tussenpersonen
 18. Controle of de te betalen gelden, de door de koper te betalen koopsom, notariskosten, overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van de verkoper) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort incl. eventueel nabellen met de bank. Tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van levering; controle bij het Kadaster van eventueel aanwezige hypotheken en/of beslagen
 19. Het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van levering en hypotheek
 20. Zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte bij het Kadaster
 21. Derde controle bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen
 22. Het verzorgen van de tijdige voldoening van de te betalen overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst
 23. Uitbetaling van de gelden aan bank en client
 24. (digitaal) versturen afschrift van de hypotheekakte aan de klant en bank evenals (digitaal) toesturen van afschrift van de akte van levering aan koper
 25. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren
 26. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften

Kosten die apart worden opgeteld bij het honorarium van de notaris

 1. Inschrijving Hypotheek Kadaster
 2. Inschrijving Levering Kadaster
 3. Recherchekosten
 4. Identificatiekosten: informatiekosten GBA, VIS, CR en FIS, KvK 
 5. Administratiekosten en of dossierkosten
 6. Kosten derden, zoals Ministerie van Justitie

Samenlevingcontract, Huwelijkse Voorwaarden en Testament

 1. Dossier aanmaken
 2. Controle identiteit
 3. Gesprek, inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en wensen / geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 4. Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
 5. Maken van de akte
 6. Maken van de nota
 7. Tijdige toezending van de concept akte en de nota
 8. Het tekenen van de akte (passeren)
 9. Het (digitaal) afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte
 10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren (inschrijving van de akte in het Centraal Testamenten Register en indien nodig de Rechtbank)
 11. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het Centraal Testamenten Register
 12. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften
 13. Tarief verklaring van erfrecht gaat uit van maximaal 3 erfgenamen

Kosten die apart worden opgeteld bij het honorarium van de notaris

 1. Inschrijving CTR
 2. Recherchekosten (inclusief informatiekosten GBA (gemeentelijke basis administratie), VIS (Verificatie Identificatie Systeem, CR (Curateleregister) en FIS (Faillissement Informatie Systeem), KvK (Handelsregister))
 3. Administratiekosten
 4. Kosten derden, zoals Ministerie van Justitie
BV oprichten, Stichting en Vereniging
 1. Dossier aanmaken
 2. Controle identiteit
 3. Inventarisatie van omstandigheden en wensen ten aanzien van de vennootschap / geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 4. Onderzoek naar de betrokken (natuurlijke / rechts-)personen in de daartoe strekkende registers (max. 2 betrokkenen (rechts) personen)
 5. Maken van de akte
 6. Maken van de nota, voor een overzicht van de te betalen bedragen
 7. Tijdige toezending van de concept akte en de nota
 8. Indien noodzakelijk, wijzigingen aan de Kamer van Koophandel doorgeven
 9. Het tekenen van de akte (passeren)
 10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
 11. Het (digitaal) afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte (n)
 12. Akte 30 jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

Kosten die apart worden opgeteld bij het honorarium van de notaris

 1.  Inschrijving Kamer van Koophandel
 2.  Onderzoekskosten
 3. Administratiekosten en dossierkosten
 4. Handelsnaamonderzoek
 5.  Aandeelhouderregistratie
 6. Kosten derden